Pravilnik

Ovim pravilnikom detaljno se određuju obveze i prava TORKUL-a kao pružatelja usluge hostinga, odnosno hosting providera i KORISNIKA kao konzumenta usluge hostinga.

TORKUL se obavezuje kontinuirano brinuti o :

 • Hardverskoj ispravnosti servera;
 • Ispravnosti mrežne infrastrukture;
 • Kontinuiranoj dostupnosti servera. Garantirani uptime servera iznosi 99.5%;
 • Visokoj protočnosti linkova koje serveri koriste;
 • Obrani od zlonamjernih upada;
 • Obrani od virusa i ostalih oblika malwara na nivou čitavog servera;
 • Što bržem otklanjanju svih vrsta kvarova i povratku u normalan rad servera u slučaju prekida u radu;
 • Redovitim backup-ima podataka;
 • Redovitim nadogradnjama operativnih sustava servera;
 • Redovitim nadogradnjama svih instalacija na serveru ključnih za njegov rad i normalno funkcioniranje;
 • Praćenju i uvođenju novih hardverski i softverskih tehnologija kako bi kontinuirano pružao maksimalnu kvalitetu usluga.

TORKUL zadržava pravo momentalne suspenzije accounta bez prethodne najave korisnicima koji :

 • Objavljuju ili unutar svojeg prostora čuvaju nezakonite sadržaje prema aktivnim važećim zakonima Republike Hrvatske;
 • Namjerno šalju spam poruke;
 • Pokušavaju ugroziti druge korisničke račune unutar servera;
 • Svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju druge korisnike na serveru ili ugrožavaju normalan rad i performanse servera;
 • Svojim aktivnostima uzrokuju izlistavanje čitavog servera na black listama antispam sustava.

TORKUL zadržava pravo bez upozorenja i prethodne najave prijaviti MUP-u RH i drugim nadležnim institucijama aktivnosti u vidu čuvanja, objavljivanja ili manipulacije nelegalnih sadržaja poput dječje pornografije, rasističkih i nacionalističkih sadržaja, sadržaja koji potiču na mržnju i nasilje, piratskih sadržaja i svih sličnih sadržaja koji krše autorska prava te svih drugih nelegalnih sadržaja.

TORKUL zadržava pravo uklanjanja sadržaja upitne legalnosti ili izrazito nemoralnog sadržaja za koje je pristigla pritužba drugih korisnika.

Prelazak na nove hardverske ili softverske tehnologije radi se planski i uz prethodnu najavu korisnicima kako bi se mogli prilagoditi izmjeni. Prelazak na nove hardverske ili softverske tehnologije bez najave moguć je jedino u situaciji sigurnosnih prijetnji kada je ugrožena sigurnost servera. U tom slučaju TORKUL zadržava pravo momentalne akcije bez prethodne najave.

U slučaju zaraze korisničkog računa virusom ili malwarom bilo koje vrste, kao i u slučaju hakerskih upada, TORKUL će pružiti asistenciju korisniku u rješavanju problema. TORKUL zadržava pravo djelomične ili potpune suspenzije usluga ukoliko ocijeni da su prijetnja za sigurnost čitavog servera. U dogovoru sa KORISNIKOM poduzimaju se akcije za uklanjanje prijetnje i što brže normalizacije rada.

U slučaju prekida u radu servera ili nedostupnosti servera TORKUL je obavezan odmah pristupiti otklanjanju nastalog problema i omogućiti ponovno normalno funkcioniranje u što kraćem roku.

TORKUL ne snosi odgovornost za nedostupnost ili štetu nastalu u slučajevima :

 • Elementarnih nepogoda;
 • Ddos napada na server;
 • Fizičkih kvarova na serverima ili na mrežnoj opremi;
 • Problema na mrežnoj infrastrukturi lokalnog servis providera čije usluge korisnik koristi za pristup internetu.

KORISNIK hosting usluga može biti svaka pravna ili fizička osoba.

KORISNIK ima pravo na neograničeno vremensko korištenje zakupljenih usluga ukoliko uredno izvršava financijske obaveze proizašle po osnovu pružanja usluge i ne krši odredbe ovoga pravilnika.

KORISNIK se obvezuje :

 • Objavljivati i čuvati na zakupljenom prostoru isključivo legalne sadržaje prema aktivnim važećim zakonima RH;
 • Da neće slati SPAM poruke;
 • Da će se pridržavati pravila lijepog ponašanja na mreži;
 • Čuvati sve pristupne podatke od dostupnosti trećim osobama kako ne bi ugrozio svoje podatke, ali isto tako ni druge korisnike na serveru;
 • Sam se brinuti o sadržaju svojih web stranica;
 • Brinuti se o redovitim nadogradnjama pluginova CMS sustava poput WordPress-a, Joomle i sličnih CMS sustava.

KORISNIK koji želi na server postaviti materijale erotskog ili pornografskog sadržaja tj. sadržaja za odrasle, mora za to tražiti prethodnu suglasnost TORKUL-a. TORKUL zadržava pravo odluke hoće li konkretni sadržaj dopustiti ili neće.

KORISNIK usluge VPS hostinga bez ugovorene usluge održavanja i supporta u potpunosti je sam odgovoran za :

 • Rad operativnog sustava VPS-a;
 • Sigurnost VPS-a od neželjenih upada;
 • Sigurnost VPS-a od virusa i malwara;
 • Konfiguraciju softvera instaliranog na VPS-u.

Narudžbom hosting usluga klijent se smatra upoznat sa ovim pravilnikom i u potpunosti suglasan sa njim.

TORKUL informatički inženjering